Privacybeleid devweb 25 maart 2022

Juridische informatie

1. PRESENTATIE VAN DE SITE
Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het Vertrouwen in de Digitale Economie, bekend als de L.C.E.N., vestigen wij de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de site: www.kingrading.com op de volgende informatie:
2. JURIDISCHE INFORMATIE

KING GRADING SRL waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te :
Hulpenstraat 1
1180 Ukkel
Contact : info@kingrading.com
NE 0782.418.727
Intracommunautair BTW-nummer: BE0782.418.727
Neem contact op met de publicatieverantwoordelijke: info@kingrading.com
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een rechtspersoon

3. BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website www.kingrading.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

De eigenaar van de site spant zich in om de informatie op de site www.kingrading.com zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.kingrading.com wordt louter ter informatie verstrekt, is niet exhaustief en kan worden gewijzigd. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

4. KLANTACCEPTATIE

De aanvaarding door de Klant wordt gematerialiseerd door zijn elektronische handtekening, geconcretiseerd door het “aanklikken van het aanbod”, alsook door het meedelen van zijn bankgegevens of zijn Paypal-rekening bij de betaling van zijn bestelling. Deze elektronische handtekening heeft de waarde van een handgeschreven handtekening tussen de partijen. Deze dubbele stap komt erop neer dat de Cliënt het contract sluit en erkent dat hij alle Algemene Voorwaarden volledig heeft begrepen en ermee akkoord gaat.

5. KLANTVERPLICHTINGEN

Het aanbod van de Dienstverlener is bestemd voor Internetgebruikers die meerderjarig zijn of geëmancipeerde minderjarigen. Elke minderjarige die niet is geëmancipeerd of meerderjarig is, moet worden bijgestaan door een persoon die daartoe wettelijk bevoegd is. De Cliënt verklaart en garandeert dat :

  1. Alle registratie-informatie is correct;
  2. Alle verplichte velden bevatten waarheidsgetrouwe, accurate, volledige en actuele informatie;
  3. Geen van de verzamelaarkaarten die hij wil laten certificeren zijn vals;
  4. De kaarten zullen veilig worden verzonden overeenkomstig de rubriek VERZENDING;
  5. Dat hij de beoordelingsschaal van Kingrading aanvaardt; en dat hij de verkregen beoordeling niet zal aanvechten indien hij er niet tevreden mee is, aangezien deze beoordeling het resultaat is van de strikte toepassing van de beoordelingsschaal, die hij eerder heeft aanvaard.

De aanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van de goede werking van de werktuigen die nodig zijn voor het merken en verzegelen van de beschermingen. De prijzen van de door de aanbieder geleverde diensten staan vermeld op de website van de aanbieder. Ze zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen. Deze prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: de wijzigingen hebben dan alleen betrekking op toekomstige bestellingen. Lopende bestellingen worden niet door deze wijzigingen beïnvloed. De bedragen van de bijdrage in de voorbereidings-/logistiek-/transportkosten van de verkochte Kingrading-beschermingen worden vermeld op de overzichtspagina van de bestelling van de Klant, vóór de definitieve validatie van de geplande aankoop. De door de aanbieder toegekende prijsverminderingen kunnen te allen tijde worden herzien.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de te koop aangeboden artikelen. De betaling van de diensten vindt plaats zodra het overzicht van de bestelling is gevalideerd. Betaling gebeurt uitsluitend via Paypal, kredietkaart CB, Visa, Mastercard, bankoverschrijving, bijkomende betaalmethodes zoals Bancontact, iDeal, … kunnen ook aangeboden worden aan klanten uit andere landen. De validatie van de bestelling zal pas plaatsvinden nadat de Paypal- of bankgegevens van de Klant zijn geverifieerd en de machtiging om uw bankkaart te debiteren is ontvangen. Voor betalingen per bankoverschrijving kan de overmaking van het geld enkele dagen duren. Indien deze toestemming niet wordt ontvangen, kan de dienst niet worden verleend.

Betaling geschiedt via een beveiligd platform genaamd Stripe (www.stripe.com). Er worden geen bankgegevens opgeslagen door de aanbieder van betalingsdiensten. Zodra de betaling is verricht, ontvangt de Klant per e-mail een samenvatting van de bestelling, waarmee het contract tussen de partijen wordt geformaliseerd. In geval van annulering nadat de kaarten zijn verzonden, zijn de kosten voor het terugzenden van de kaarten voor rekening van de klant, en worden eventuele extra verzekeringskosten niet terugbetaald. Zodra de kaarten zijn gecertificeerd en gesorteerd (of alleen gecertificeerd voor klanten die de optie sorteren niet hebben gekozen), is het niet meer mogelijk de bestelling te annuleren, ongeacht of de kaarten al dan niet in een doosje zijn verzegeld, aangezien de dienst is verleend door KING GRADING SRL. Zodra de bestelling is geplaatst en betaald, beschikt de Klant over een termijn van 90 dagen om de kaarten per post of persoonlijk te verzenden. Na deze termijn behoudt KING GRADING SRL zich het recht voor om de Klant niet terug te betalen indien deze daarom verzoekt.

De kaarten worden op twee manieren vervoerd:

Wanneer de Klant ze naar de Aanbieder stuurt en wanneer de Aanbieder ze terugstuurt naar de Klant. Elke partij is verantwoordelijk voor het verlies van de verstuurde kaarten. De verzendkosten zijn voor rekening van de Klant.

6. NON-CONFORMITEIT

Indien de door de Cliënt te certificeren kaarten verschillen van die welke in de bestelbon zijn vermeld, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor de dienst te beëindigen. De Klant zal worden terugbetaald, verminderd met de verzendingskosten voor het terugsturen van de kaarten.

De Dienstverlener kan de Klant ook voorstellen de bestelling te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de ontvangen kaarten. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige schade aan de Kingrading beschermingen nadat deze zijn verzonden. De dienstverlener vergoedt de kosten van de dienst niet voor kaarten die hij als vals heeft beoordeeld, aangezien de detectie van een valse kaart afhankelijk is van de authenticatiedeskundigheid van de dienstverlener. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade aan de verzegelde kaarten in het geval dat de beschermingen van Kingrading gebroken of beschadigd zijn. De Dienstverlener waarborgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de Cliënt tegen elk gebrek aan overeenstemming van de diensten en elk verborgen gebrek, voortvloeiend uit een ontwerp- of fabricagefout van de geleverde diensten en waardoor deze ongeschikt worden voor het gebruik waarvoor zij bestemd zijn, met uitsluiting van elke nalatigheid of fout van de Cliënt, gedurende een periode van 7 (zeven) dagen vanaf de datum van hun levering aan de Cliënt, behoudens andersluidende wettelijke bepaling. Om zijn rechten te doen gelden, dient de Klant, op straffe van verval van iedere vordering ter zake, de Dienstverlener schriftelijk in kennis te stellen van het bestaan van de gebreken binnen een termijn van maximaal 24 (vierentwintig) uur vanaf de datum van ontdekking ervan.

De Dienstverlener zal op eigen kosten de gebrekkig bevonden diensten herstellen of laten herstellen. In ieder geval is de garantie van de Dienstverlener beperkt tot het bedrag dat door de Klant voor de diensten is betaald.

De Dienstverlener zal alles in het werk stellen om de Klant een bescherming te bieden die in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 1649ter van het Franse Burgerlijk Wetboek. De dienstverlener kan evenwel niet verhinderen dat een niet-conforme levering plaatsvindt.

In geval van een ernstig gebrek aan conformiteit moet de Klant de Aanbieder op de hoogte brengen en de niet-conforme bescherming (beschadigd artikel, beschadigde verpakking…) binnen 24 uur na ontvangst terugsturen naar de Klantendienst van de Aanbieder, volgens de voorwaarden waarnaar in het Artikel wordt verwezen. De Aanbieder zal zijn uiterste best doen om het conforme product binnen dertig (30) dagen aan de Klant te leveren. Indien de Klant nalaat dit te doen, zal de Dienstverlener de aankoopprijs terugbetalen.

Na deze periode van 24 uur zijn claims voor niet-conforme levering niet langer ontvankelijk en zal de Aanbieder niet verplicht zijn een nieuwe levering te doen. In geval van abnormale of abusieve retourzendingen weigert de aanbieder een volgende bestelling uit te voeren. De Klant verklaart en aanvaardt dat de notatie niet de oorzaak kan zijn van een gebrek aan overeenstemming.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN INBREUK

De eigenaar van de site is de houder van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, iconen, geluiden, software…

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming op het e-mailadres: info@kingrading.com

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

8. HYPERLINKS EN COOKIES

De site www.kingrading.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites (partners, informatie, enz.) die zijn opgezet met toestemming van de eigenaar van de site. De eigenaar van de site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af voor de eventuele risico’s van illegale inhoud.

De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de website www.kingrading.com automatisch een of meer cookies op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Deze cookies zijn alleen voor technische doeleinden om de goede werking van de site en anonieme statistieken te garanderen, er worden geen marketing- of reclamecookies geplaatst. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie vastlegt met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn tevens bedoeld om diverse frequentiemaatregelen mogelijk te maken.

9. BESCHERMING VAN GOEDEREN EN PERSONEN - BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovenvermelde site: www.kingrading.com

In België worden persoonsgegevens beschermd door artikel L. 226-13 van het Strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Op de website www.kingrading.com verzamelt de eigenaar van de website persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker uitsluitend voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de website www.kingrading.com. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze invoert. De gebruiker van de site www.kingrading.com wordt er vervolgens van in kennis gesteld of hij/zij al dan niet verplicht is deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet met betrekking tot de hem betreffende persoonsgegevens. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar KING GRADING SRL per e-mail naar info@kingrading.com, met duidelijke vermelding van de aard van het verzoek. Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.kingrading.com wordt buiten medeweten van de gebruiker openbaar gemaakt, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van de site www.kingrading.com en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie aan de uiteindelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn aan dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens ten opzichte van de gebruiker van de site www.kingrading.com

De site www.kingrading.com is in overeenstemming met de RGPD.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.